نام كتاب: شرحي بر حديث ولايت
نويسنده: حميدرضا ترقي
ناشر:انتشارات خادم الرضا
مقدمه كتاب
          تولید پیام های نو، عمیق، سرنوشت ساز و جهت دهنده توسط رهبر فرزانة انقلاب اسلامی برای رهپویان راه ولایت، نعمتی بی بدیل و اقیانوسی ژرف از اندیشه و علم و سیاست و تدبیر و دوراندیشی است که جز از ذهن و فکر مخلصان الهی و عباد صالح خداوند تراوش نمی کند. این تولید پیام، آنقدر سریع و حجیم است که تبیین کنندگان متعدد هم توان شرح و بسط کامل آن را ندارند و از کاربردی کردنش عاجزند.
بسیاری از جریانهای سیاسی خودی کشور نیز شناخت مواضع و دیدگاههای رهبری انقلاب را جزء اصول و برنامه های خود دانسته، خط مشی و استراتژی های کوتاه مدت خود را بر آن اساس تنظیم می کنند. لذا جمع آوری و شرح تبیین موضع معظمٌ له را یکی از نیازهای زمان برای ره پویان طریق ولایت دانستیم.
آنچه در کتاب "شرحي برحديث ولايت" و جلدهای بعدی خواهد آمد، ره یابی ای است در حد وسع علمی و تجربی و سیاسی حقیر که در پاورقی «نشریة شما» به آن پرداخته بودم و با تصحیحاتی جدید تقدیم می دارم. امید که به سهم خود در تبیین پیام و حدیث ولایت برای کاربردی کردن آن در جامعه، قدمی ولو ناچیز برداشته باشم.
نام كتاب: منشور اصول گرايي از ديدگاه رهبري
نويسنده: حميدرضا ترقي
ناشر:انتشارات خانه ي پژوهش
مقدمه كتاب 
      
اصولگرایی راه اصلی انقلاب اسلامی است. اصولگرایی ریلی است که همة مسئولان نظام جمهوری اسلامی با هر سلیقه و از هر جناحی که باشند باید در آن حرکت کرده و جامعه را به افق های روشن و چشم انداز اسلامی آن برسانند اصولگرایی یک تفکر جناحی متعلق به یک گروه در جامعه نیست که روزی طلوع و روزی غروب کند و یا روزی بر مصدر کار باشد و روزی بر کنار از قدرت. اصولگرایی ریشه در فلسفة انقلاب اسلامی و محتوای حکومت اسلامی و ارادة الهی بر حاکم کردن صالحین در زمین دارد. محدود کردن اصولگرایی در یک جریان خاص و یا سلیقه های گم محدود نگر در تعاریف رهبری انقلاب اسلامی از اصولگرایی نمی گنجد. امروز که همة پیروان و معتقدان به خط ولایت و رهبری در تلاشند حرکت سیاسی و اجتماعی خود را در چهار چوب اصولگرایی مورد نظر رهبری تنظیم نمایند تبیین و تشریح ابعاد اصولگرایی مورد نظر ایشان برای همة خواص و نخبگان راهگشا و مفید است. حقیر که سالهاست یکی از محورهای نویسندگی خود را در نشریة شما، شرحی بر حدیث ولایت قرار داده ام در حد وسع و بضاعت ناچیز در کتاب "منشور اصولگرايي از ديدگاه رهبري" به تبیین رهنمودهای معظم له دربارة اصولگرایی پرداخته ام بدان امید که دیگر اندیشمندان نیز در حد توان خود به این مهم بپردازند و آنرا تکمیل تر نمایند.
نام کتاب: راهبرد آموزش عالی در ایران
نویسنده: حمیدرضا ترقی
ناشر: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
مقدمه کتاب
 یکی از مولّفه های مهم در کشورهای توسعه یافته، موفقیّت آنها در زمینه تدوین و اجرای راهبرد آموزش عالی است. در ایران با توجه به افزایش قشر جوان و ده ها مؤلفة أثرگذار مثبت، تولید علم و تولید ثروت توسط علوم و تکنولوژی، مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران عرصه فرهنگی کشورمان قرار دارد
به هر ترتیب جهت تحقق این هدف باید طرحی نو درانداخت و راهبردی جدید در عرصة آموزش عالی کشورمان طراحی و ارائه نمود.
در ا
ین مجلد به ارایه دیدگاهها و نظرات آقای حمیدرضا ترقی، معاون امور بین الملل حزب مؤتلفه اسلامی، مدیر مسئول نشریه «شما» ارگان این حزب و عضو و دبير شوراي مركزي کمیته امداد امام خمینی(ره)، در خصوص الزامات راهبرد آموزش عالی در ایران، خواهیم پرداخت.
دانلود متن كامل كتاب فوق، بصورت Pdf